Правен анализ по проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Правен анализ по проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

В рамките на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 бе разработен „Сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство по отношение на управлението на бедствия“. Проектът е
съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

Основната цел, която партньорските общини – Монтана и Моцацей (Румъния) си поставят, е изграждането на по-безопасен и устойчив на природни бедствия трансграничен регион. Това ще стане възможно не само чрез технологична модернизация, но и чрез засилена работа с местни структури, граждани и граждански организации.

В този контекст разработеният Анализ заема ключова роля за постигане на проектните цели, тъй като ще създаде условия за установяване на общи стратегически мерки, институционално партньорство и експертна мрежа в областта на управлението на риска.

В рамките на анализа се осъществява обзор на относимото Европейско законодателство, преглед на институционална рамка на Република България и Румъния, местна уредба, степен на синхронизация, обхват и дълбочина на проблема и др. Същевременно са проучени и отчетени добрите практики на европейско ниво, както и приложимостта им към местния контекст.

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.