Помощ при допълнително намаляване на административната тежест в политиката на сближаване skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Помощ при допълнително намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

Европейската комисия стартира оценка на електронното сближаване 2014-2020 г., която има за цел да изследва как функционират системите за електронен обмен на данни между бенефициенти и програмни органи и колко удобни и ефективни са тези системи.

Ако сте бенефициент на проект, финансиран от Програма Interreg V-A Румъния-България, моля, следвайте тази връзка към анкетата на бенефициентите: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eCohesion-survey-2021-beneficiaries.

Крайният срок за попълване на проучването е 12 август 2021 г.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.