Вашият принос към по-нататъшното намаляване на административната тежест в политиката на сближаване skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Вашият принос към по-нататъшното намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

Електронният обмен на информация между бенефициерите и програмните органи е една от мерките за опростяване на изпълнението на политиката на сближаване. Имайки предвид целите за опростяване и намаляване на административната тежест, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO) на Европейската комисия пусна в ход оценяването на електронното сближаване 2014 – 2020 г.

Задачата е да се проучи как се използват и доколко са удобни и ефективни електронните системи за обмен на данни (системите за електронно сближаване) в държавите членки.Като част от текущото оценяване ГД „Регионална и селищна политика“ Ви кани да участвате в допитването и да споделите своето мнение за функционирането на тези системи. Резултатите от това допитване ще разкрият силните и слабите страни на електронните системи за обмен на данни (системите за електронно сближаване) в ЕС и ще бъдат основен фактор при разработването на политиките за програмния период 2021 – 2027 г. Вашият принос е много важен, тъй като няма други канали за такава информация. Европейската комисия ще има достъп само до обобщените резултати от допитването.

Ако сте бенефициер от държавата членка на ЕС, който се е възползвал от подпомагане по ЕФРР или Кохезионния фонд през програмния период 2014 – 2020 г., последвайте тази връзка към допитването за бенефициери: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eCohesion-survey-2021-beneficiaries

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.