admin – Страница 5 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Община Монтана с трансграничен проект срещу пожари и наводнения

  • февруари 6, 2019

Община Монтана стартира изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана…

Read More
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.