Община Монтана с трансграничен проект срещу пожари и наводнения skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Община Монтана с трансграничен проект срещу пожари и наводнения

Община Монтана стартира изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана и община Моцацей (ComunaMotatei), Румъния. Общата стойност на проекта е 910 542.10 евро, от които 773 960.78 евро финансирани чрез ЕФРГ, 118 361.38 евро национално съфинансиране и 18 219.94 евро собствено финансиране.

Проектът попада в рамките на приоритетната област „Безопасен регион“ и си поставя за непосредствена цел ефективното управление на рискове в общия трансграничен регион с фокус върху наводненията и пожарите. За тази цел се предвижда община Монтана да закупи техника за борба с бедствия – самосвал с хидравличен кран, спасителна платформа, два броя пикапи, багер – товарач, два броя мини челни товарача и един брой селскостопански трактор с ремарке. Подобна техника ще закупи и община Моцацей.

Същевременно, чрез проекта ще се реализират няколко стратегически действия, които биха допринесли за подобряване на състоянието на ТГС в контекста на устойчиво опазване на околната среда: провеждане на сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство относно управлението на бедствия, разработване на анализ на текущите планове за управление на бедствия и отговорните институции, разработване на проучване на най-добрите местни и европейски практики в областта на управлението на природни бедствия, както и създаване и разпространение на практическо ръководство за подготовка на гражданите при бедствени ситуации.

Проектните дейности се очава да приключат успешно през месец март 2020 година

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.