Тече изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Тече изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

Община Монтана и румънската община Община Моцацей изпълняват съвместен проект под надслов „Оборудването спасява животи“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.

Към настоящия момент тече неговото изпълнение като се работи по изграждането на необходимите условия за успешно изпълнение на дейностите му – сформиране на екип, иницииране на тръжни процедури, активна комуникация между партньорите и др.

Основната цел на активностите е да бъдат създадени предпоставки за успешно управление на риска при наводнения и пожари. В своята цялост, проектът представлява комплекс от дейности, които са насочени към ефективното управление на риска, предотвратяване и реакция на природни бедствия в трансграничния регион.

Заложени са редица действия за създаване на условия за управление на риска в община Монтана и община Моцацей чрез доставка на специализирано оборудване, разработване на аналитични и стратегически документи и организиране на мероприятия и обучения за повишаване на осведомеността на гражданите в случай на природни бедствия.

Проектът е с продължителност 18 месеца и следва да приключи март 2020 година.

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.