Европейската комисия избра програмата Interreg V-A Румъния-България, за да получи подкрепа в отношенията си с гражданите! skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Европейската комисия избра програмата Interreg V-A Румъния-България, за да получи подкрепа в отношенията си с гражданите!

Програмата INTERREG V-A Румъния-България беше избрана от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да бъде част от пилотния проект, посветен на участието на гражданите в прилагането на политиката за сближаване на Европейския съюз.

Поканата за участие към управляващите органи в този пилотен проект беше лансирана от ЕК през февруари 2020 г. След оценка на подадените заявления, за победител беше избрана програмата Interreg VA Румъния-България, заедно с 4 други управляващи органа от Испания, Италия, Полша и Белгия-Нидерландия.

От юли 2020 г., за период от 12 месеца, Управляващият орган на Програмата INTERREG VA Румъния-България ще получи техническа помощ от експерти на ОИСР и ЕК за подобряване и въвеждане на нови инициативи за включване на гражданите в прилагането на бъдещата програма за трансгранично трансгранично сътрудничество след 2020г.

С участието си в този проект, ние се стремим да насърчим активното участие на гражданите и гражданското общество в разработването, прилагането и оценката на новата програма за трансгранично сътрудничество, прилагайки принципите на доброто управление, за да имаме прозрачна програма след 2020 г. възможно най-близо до нуждите на гражданите и местните общности.

След приключване на проекта резултатите ще бъдат публично достояние, тъй като те могат да станат източник на вдъхновение за други институции, управляващи европейски фондове, които имат за цел активно да включат гражданите в своите програми.

Официалното съобщение за пресата на ЕК може да бъде намерено на:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1287

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.