Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България –Министерство на благоустройството, развитието и администрацията, Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България (МРРБ) и Съвместният секретариат (СС) на Програмата, организираха днес, 16-ти Септември 2020, онлайн, втората среща на Съвместната Работна Група на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021 – 2027.

След обсъжданията на срещата, беше решено с консенсус да се запазят настоящите структури на Програмата, като се вземат предвид резултатите, получени особено през текущия програмен период, техният опит, както и ограниченията на предложените регламенти, които не позволяват закъснения в изпълнението. Министерството на благоустройството, развитието и администрацията, Румъния запазва ролята си на Управляващ орган, а Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш тази на Съвместен секретариат. Ролята на Национален oрган e на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, България.
Друго важно решение в днешния дневен ред е изборът на цели на политикa, които ще бъдат финансирани, а именно ЦП3 – По-свързана Европа (A more connected Europe) и ЦП5 – Европа, по-близка до гражданите (A Europe closer to citizens). ЦП3 ще има стратегически подход, който се стреми да идентифицира решения за подобряване на свързаността в региона, а ЦП5 се доближава до нуждите на територията, чрез интегриран подход и активно участие на съответните местни участници. Решението за избор, също така взето с консенсус, беше направено въз основа на анализа на нуждите и потенциала за развитие на района, като подробно описание на тях е включено в Териториалния анализ на граничната зона Румъния-България, документ, наличен на стартирания днес уебсайт, посветен на бъдещата програма: www.interregviarobg.eu

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.