В подкрепа на бенефициентите на Програмата skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

В подкрепа на бенефициентите на Програмата

С цел по-добро разбиране на практическото ръководство за измами за кандидати и бенефициенти на Програмата, ние Ви подготвихме два видео урока: „Мерки за борба с измамите“, обясняващ какво е измама, кои са органите, податливи на измами и кои са процесите, които се считат за най-силно изложени на измами и „Казус относно измама“, който предоставя пример за потвърдена измама. Видео уроците са достъпни на следните линкове: https://www.youtube.com/watch?v=HM9ZsS8rDVc&feature=emb_title и https://www.youtube.com/watch?v=BiuS6iyIntI&feature=emb_title

Също така, разработен беше и видео урок, който представя дефиницията на устойчивост на проекта, която всеки проект, изпълнен в рамките на програмата, трябва да осигури след приключването си. Видео урокът е достъпен на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=GLt-PyZJfh4&feature=emb_title

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.