Налична е 10-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект! skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Налична е 10-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния – България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата, на следния линк: https://www.interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html
Направените промени се отнасят до предоговоряне, контрол на първо ниво, промяна на договора.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.