Публична консултация относно дългосрочното бъдеще на трансграничното сътрудничество skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Публична консултация относно дългосрочното бъдеще на трансграничното сътрудничество

Европейският комитет на регионите (КР) продължава да премахва пречките, пред които са изправени гражданите, живеещи в гранични региони, чието въздействие върху ежедневието стана още по-очевидно по време на кризата COVID-19 и заедно с Европейския трансграничен алианс на гражданите работи относно определяне на визията за дългосрочно трансгранично сътрудничество.

За да постигне балансирана визия, КР започна обществена консултация относно съвместната визия за дългосрочното бъдеще на трансграничното сътрудничество в Европейския съюз. Въз основа на получената обратна връзка Европейският комитет на регионите ще приеме резолюция на пленарното заседание през юли 2021 г. Резолюцията ще представи конкретни предложения за бъдещето на трансграничното сътрудничество и ще представи официалния принос на КР и Европейския алианс на трансграничните граждани.

Публичната консултация е достъпна тук на всички езици на ЕС, а крайният срок за участие е 14 март.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.