Важни новини за бенефициентите на Програмата! skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Важни новини за бенефициентите на Програмата!

Налична е версия 4_4.0 на e-MS. Тази версия съдържа подобрения на съществуващи характеристики и нови функционалности в e-MS. Ето някои от най-значимите актуализации:
  • Степен на постижение (achievement status), е взета от предишни доклади за проекти – Тази нова функционалност гарантира, че за новосъздадения доклад на проекта, степента на постижение на работните пакети (Work packages), резултатите, дейностите и доставените продукти е попълнена със степента на постижение спомената в предходния доклад на проекта. Водещият бенефициент има възможност да актуализира степента на постижение (също така и за завършените елементи), преди да изпрати доклада на проекта в СС.
  • Постигнатата цел може да бъде променена за индикатори, резултати и целеви групи – Тази функция позволява промяна на постигнатите цели за индикатори, резултати и целеви групи. Целевите групи, както и индикаторите могат да имат отрицателни стойности в доклада.
  • Достъп за преглед на финалния доклад – Достъпът за преглед на финалния доклад е вече на разположение и за потребители, които нямат достъп до докладите на проекта.
Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.