ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРИ ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРИ ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

Със заповед на директора на ОД „Земеделие“ – Монтана е обявен пожароопасен сезон във всички земеделски територии на област Монтана, считано от 01.06 до 31.10.2022г.
Считано от 14.06.2022г. е обявена пълна зрялост на ечемика и край на восъчна зрялост/начало на пълна зрялост на пшеницата.
През горепосоченият период се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, и използването на открити огнеизточници. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50м. от тях. Не се разрешава извършване на ремонтни дейности по линейни обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи.
Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители в съответствие с изискванията на Наредба 8121з-968 „за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи“, ДВ 105/2014г.
При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м., изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.
Преди започване на жътвата в площи над 100 дка., писмено се уведомяват органите на ПБЗН и се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.
За неспазване изискванията на Наредбата се носи административно наказателна отговорност, съгласно ЗМВР.
При забелязване на пожар незабавно се обадете на тел.112.
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.