За проекта skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305
Описание

Община Моцацей и община Монтана в партньорство създадоха този проект с акцент върху създаването на мерки за по-безопасен общ регион. Проектът представя комплекс от дейности, които са насочени към ефективното управление на риска, предотвратяване и реакция на природни бедствия в региона на ТГС с акцент върху наводненията и пожарите.
Общата цел на проекта е да подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион. Настоящият проект има за цел да постигне намаляване на уязвимостта на околната среда и да предотврати последствията от социални и икономически бедствия, причинени от наводнения или пожари в граничния регион. Логичната линия на настоящия проект е, че някои мерки са най-подходящи да бъдат управлявани на общинско ниво, като например подобряването на естествения дренаж за предотвратяване на дъждовно наводняване или осигуряване на необходимото оборудване за бърза реакция.
Проектът предвижда реализиране на логически изграден набор от мерки (дейности) за създаване на условия за управление на риска в община Монтана (чрез доставка на оборудване) и община Моцацей (чрез доставка на оборудване); разработване на аналитични и стратегически документи и мероприятия за обучение и повишаване на осведомеността, които ще помогнат да се обединят общностите и процесите на управление на граничния регион Румъния и България, за да участват в съвместното развитие на зона за сътрудничество по устойчив начин.
В повечето случаи по време на бедствия времето за реакция и ресурсите в селските райони са силно намалени. Към справяне с бедствия, онези катастрофални събития, които разтягат капацитета на общините, може да се подхожда само с готовност, предварително планирана реакция и наличието на подходящо оборудване. Партньорите имат за цел да предотвратят това чрез доставките, които са един от обектите на този проект. Установяването на работещо сътрудничество за ТГС за съвместни действия, насочени към подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион – резултат от проекта, ще помогне на населението на ТГС да се възползва от действия по управление на риска и мерки за защита от наводнения.
Новото в този подход за управление на риска е, че готовността ще бъде постигната при задоволително ниво на готовност за реагиране на всяка извънредна ситуация чрез програми, които укрепват техническия и управленския капацитет на общините. Тези мерки могат да бъдат описани като логистична готовност за справяне с бедствия. Този капацитет за реагиране на извънредни ситуации ще бъде допълнително подкрепен от разработените по проекта стратегически и аналитични документи и организираните обучения и информационни кампании.

Дейности

Работните пакети в рамките на проекта са:

– Управление

– Стратегически мерки за управление на риска:

  • Провеждане на сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство по отношение на управлението на бедствия
  • Разработване на анализ на текущите планове за управление на бедствията и отговорни институции
  • Разработване на проучване на най-добрите местни и европейски практики в областта на управлението на природните бедствия и структурните подобрения
  • Разработване и отпечатване на задълбочено ръководство за готовността на гражданите при бедствия

– Доставка на специализирано оборудване за управление на риска: с доставката на специализирано оборудване ще се осигури готовност за реагиране при възникнали извънредни програми, които укрепват техническия и управленски капацитет на общините. Това ще доведе до логистична готовност за справяне с бедствия чрез доставка и използване на специално оборудване за управление на риска.

– Комуникация

  • Повишаване на осведомеността на населението относно готовността при бедствия;
  • Повлияване на нагласите на населението за ефективността и грижата на местните институции и организации за полагане на грижи за живота на хората в случай на бедствия;
  • Повишаване на знанията както на населението, така и на експертите, работещи в местните и регионалните институции и организации по управление на риска за по-добри мерки и организационни методи, които те могат да прилагат в случай на бедствия; повишаване на познанията за законодателната система и най-добрите практики на ЕС в управлението на риска;
  • Промяна на поведението на населението, местните и регионалните власти към подходите, които трябва да се предприемат за подобряване на мерките за превенция на управлението на риска, вместо да се чака да се случи бедствие, за да се реагира.
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.